Početna stranica

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost poduzeća Izvor Ploče d.o.o.

Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče

Koja je svrha projekta?

Svrha je projekta Izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče povećanje priključenosti stanovništva na javni sustav odvodnje i pročišćavanja. Na taj se način postiže smanjenje onečišćenja vodotoka i podzemlja te poboljšava kvaliteta vodotoka nizvodnih korisnika.

Osim toga, projekt doprinosi očuvanju općih zdravstvenih uvjeta stanovništva te postiže i održavanje dobrog stanja voda.

Projektom će se tako:

unaprijediti
kanalizacijska
mreža

osigurati adekvatno pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

povećati broj priključenih stanovnika na sustav javne odvodnje

Projekt uključuje:

postizanje stupnja priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje
0 %
novih korisnika sustava javne odvodnje
0
gravitacijskih
kolektora
0 m
sanacije gravitacijskih kolektora
0 m
tlačnih
cjevovoda
0 m
crpnih stanica
0
instalacijskih
cijevi za SDNU
0 m
priprema za
kućne priključke
0
uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda
0

nabavu kombiniranog vozila za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi

nabavu ostale opreme potrebne za održavanje sustava odvodnje

Kakva je infrastruktura predviđena projektom?

Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče podrazumijeva izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda razdjelnog tipa u naseljima

Pločama, Baćini, Peračkom Blatu, Rogotinu i Šarić Struzi.

Sustav odvodnje sastoji se od gravitacijskih kolektora, crpnih stanica s pripadajućim tlačnim cjevovodima i incidentnim preljevima. Pročišćavanje otpadnih voda provodit će se na jednom centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, s dispozicijom pročišćenih otpadnih voda u more putem podmorskog ispusta.

Pokazatelji rezultata projekta

POKAZATELJ definiran Ugovorom kao cilj projekta prije projekta poslije projekta
Izgradnja sustava odvodnje/kanalizacijske mreže (m)
DA
0
37.057
Rekonstrukcija/sanacija sustava odvodnje/kanalizacijske mreže (m)
DA
0
672
Broj novih kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu (kom)
NE
0
1.403
Izgradnja crpnih stanica – sustav odvodnje (kom)
DA
0
25
Izgradnja podmorskog ispusta (m)
DA
0
2.364
Izgradnja Separatora (kom)
NE
0
1
Izgradnja UPOV-a 3 mehaničko pročišćavanje 1 (kapacitet ES 8.939)
DA
0
1
Rekonstrukcija/sanacija vodoopskrbne mreže (m)
DA
0
14.602
Broj novih kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu (kom)
nije predmet projekta
0
925
CO18 Opskrba vodom: Stanovnici s pristupom poboljšanoj opskrbi vode (broj)
DA
0
2.950
CO19 Pročišćavanje otpadnih voda: Stanovnici priključeni na UPOV mehaničko pročišćavanje (ES)
DA
0
8.939
Stanovnici priključeni na novu/rekonstruiranu vodovodnu mrežu (broj)
NE
0
2.950
Stanovnici priključeni na novu/rekonstruiranu kanalizacijsku mrežu (broj)
NE
0
3.140
6cb23 Količina organskog opterećenja koje se pročišćava u skladu sa zahtjevima DOKOV-a (%)
DA
0
0.18
Smanjenje gubitaka na vodoopskrbnom sustavu (%)
DA
72 %
58 %
Stanovnici priključeni na UPOV mehaničko pročišćavanje (%)
NE
0
100 %
Stanovnici s mogućnošću priključenja na sustav odvodnje
NE
45 %
94 %

Koje su konkretne pogodnosti projekta?

Bolja kvaliteta
površinskih voda

Poboljšanje kakvoće
mora za kupanje

Ukidanje troškova održavanja septičkih jama

Smanjenje emisije CO2

Očuvanje ekosustava i biološke raznolikosti

Modernizacija, unapređenje i poboljšanje cjelokupnog sustava vodno-komunalne infrastrukture unaprijedit će život svih građana Ploča i osigurati infrastrukturu kakvu moderan i napredan grad zaslužuje.

Napomena za građane koji žive i rade u zonama radova

Budući da će se u okviru projekta izvoditi brojni građevinski radovi na izgradnji vodno-komunalne infrastrukture, bit će neizbježno uspostavljanje privremene prometne regulacije u pojedinim dijelovima grada i naseljima. Pritom će građanima biti omogućen nesmetan prolaz do kuća i poslovnih objekata. Pojedini će radovi ipak uzrokovati poteškoće u prometu, stoga molimo sugrađane za strpljenje, razumijevanje i podršku projektu koji donosi bolju kvalitetu života za stanovnike Ploča.

Tko je zadužen za provedbu projekta?

Projektom upravlja Izvor Ploče d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju koje je usmjereno na djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje i izvođenja priključaka. Strateški su ciljevi komunalnog poduzeća Izvor Ploče d.o.o. osigurati održivu i kvalitetnu uslugu odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Ploče te smanjiti gubitke u sustavima javne vodoopskrbe, povećati priključenost na sustav odvodnje, osigurati adekvatno pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, u skladu sa zahtjevima važeće hrvatske i EU legislative.

Tko plaća provedbu projekta?

Ukupna je vrijednost projekta:

0
, 0 eura

a čak 69,04 %, odnosno 18.261.890,72 eura financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije. Ostatak iznosa financiraju Izvor Ploče d.o.o. u iznosu od 1.061.782,47 eura, Grad Ploče u iznosu od 575.520,95 eura te Hrvatske vode i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u jednakim iznosima od 3.274.606,83 eura.

Razdoblje provedbe projekta

od 2017. do 2023. godine

Kontakt

Izvor Ploče d.o.o.
Trg kralja Tomislava 16
20340 Ploče

Telefonski broj za informacije:

E-adresa za upite i informacije:

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr
Skip to content