Radovi u Ulici Petra Svačića

Radovi u Ulici Petra Svačića

Obavještavamo građane kako su počeli radovi u Ulici Petra Svačića u okviru projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče. Predviđa se da će trajati mjesec i pol dana te molimo građane za razumijevanje.

Nastavljaju se radovi vezani uz izgradnju mreže aglomeracije Ploče i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

IMG-20210825-WA0001

Radovi na aktivnostima izgradnje mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u okviru projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče se nastavljaju.

Projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče podrazumijeva izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda razdjelnog tipa u naseljima Pločama, Baćini, Peračkom Blatu, Rogotinu i Šarić Struzi, a svrha mu je ponajprije povećanje priključenosti stanovništva na javni sustav odvodnje i pročišćavanja. Time će se postići smanjenje onečišćenja vodotoka i podzemlja te poboljšanje kvalitete vodotoka nizvodnih korisnika, kao i očuvanje općih zdravstvenih uvjeta stanovništva te postizanje i održavanje dobrog stanja voda.

Na slikama niže su prikazani gradnja tlačnog i gravitacijskog kolektora na području Luke Ploče, mlazno injektiranje stupnjaka na crpnoj stanici Luka 1 te slaganje madraca (gabiona) za zaštitu budućeg podmorskog ispusta.

Počeli prvi građevinski radovi na izgradnji vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče

početak radova u luci Ploče 1

Prvi građevinski radovi u okviru projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče počeli su na ogranku 1 u luci Ploče, u okviru Faze 1. Sredinom rujna očekuje se i početak radova na ogranku 2 u fazi 1, odnosno u samom gradu Pločama u južnom dijelu.

Faza 1 radova odnosi se na podsliv crpnih stanica Luka, Prišnica 1 i Prišnica 2, a obuhvaća dio planiranog sustava odvodnje grada Ploča. Njime će se vršiti prikupljanje i dispozicija otpadnih voda dijela grada Ploča u njegovom južnom dijelu.

Projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče podrazumijeva izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda razdjelnog tipa u naseljima Pločama, Baćini, Peračkom Blatu, Rogotinu i Šarić Struzi, a svrha mu je ponajprije povećanje priključenosti stanovništva na javni sustav odvodnje i pročišćavanja. Time će se postići smanjenje onečišćenja vodotoka i podzemlja te poboljšanje kvalitete vodotoka nizvodnih korisnika, kao i očuvanje općih zdravstvenih uvjeta stanovništva te postizanje i održavanje dobrog stanja voda. Osim toga, projektom se smanjuje emisija CO2 i doprinosi očuvanju ekosustava i biološke raznolikosti. Modernizacija i poboljšanje cjelokupnog sustava vodno-komunalne infrastrukture unaprijedit će život građana Ploča i osigurati infrastrukturu kakvu moderan i napredan grad zaslužuje.

 

Struktura upravljanja projektom izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče

Vrsta ugovora Osoblje na projektu Ime i prezime
Upravljanje
Stručnjak 1: Voditelj projekta
Časlav Dunović
Stručnjak 2: Pomoćnik voditelja projekta
Ivan Franc
Stručnjak 3: Pravni stručnjak
Marko Tušek
Stručnjak 4: Stručnjak za javnu nabavu
Sonja Lucić
Stručnjak 5: Administrator
Luciana Jozić
Stručnjak 6: Stručnjak za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Ivana Burcar Dunović
Nadzor
Stručnjak 1: Voditelj tima (Glavni nadzorni inženjer)
Davor Tomičić
Stručnjak 2.1: Nadzorni inženjer za građevinske radove za Aktivnost 1 (MREŽA)
Josip Krolo
Stručnjak 2.2: Nadzorni inženjer za građevinske radove za Aktivnost 2 (UPOV)
Tomislav Puljić
Stručnjak 2.3: Nadzorni inženjer za građevinske radove za Aktivnost 1
Davor Žalac
Stručnjak 2.4: Nadzorni inženjer za građevinske radove za Aktivnost 1
Juro Božić
Stručnjak 3: Tehnološki nadzorni inženjer na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Tatjana Ignjatić Zokić
Stručnjak 4: Nadzorni inženjer za strojarske radove
Branko Miletić
Stručnjak 5: Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove
Ante Prcela
Stručnjak 6: Nadzorni inženjer za geodeziju
Jerko Leventić
Stručnjak 7: Stručni suradnik za geomehaniku
Davor Čanžar
Stručnjak 8: Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova
Damir Kovač
Radovi - mreža
Stručnjak 1: Glavni inženjer gradilišta
Branislav Radeka
Stručnjak 2: Voditelj radova građevinske struke
Mario Bukovina
Stručnjak 3: Voditelj radova strojarske struke
Mladen Cindrić
Stručnjak 4: Voditelj radova elektrotehničke struke
Milan Vukić
Radovi – UPOV
Stručnjak 1: Glavni projektant
Gerhard Eibl
Stručnjak 2: Projektant podmorskog ispusta
Dalibor Crnac
Stručnjak 3: Inženjer Gradilišta
Daniel Bugarin
Stručnjak 4: Voditelj radova strojarske struke
Krešimir Žic
Stručnjak 5: Voditelj radova elektrotehničke struke
Antonijo Mrdeža
Stručnjak 6: Voditelj puštanja u pogon i pokusnog rada
Tomislav Paić
Interna jedinica
Stručnjak 1: Inženjer 1
Mijo Latković
Stručnjak 2: Inženjer 2
Matej Carević
Stručnjak 3: Pomoćni referent
Milenko Karić

Faze izgradnje mreže aglomeracije Ploče

FAZA* NAZIV OPIS
Faza 1
Podsliv CS Luka, CS Prišnica 1 i CS Prišnica 2
Obuhvaća dio planiranog sustava odvodnje Grada Ploča i njime se vrši prikupljanje i dispozicija otpadnih voda dijela Grada Ploča u njegovom južnom dijelu.
Faza 2
Podsliv CS Birina 1
Obuhvaća dio planiranog sustava odvodnje Grada Ploča i njime se vrši prikupljanje i dispozicija otpadnih voda najvećeg dijela Grada Ploča smještenog sjeverno od Crne rijeke.
Faza 3
Podsliv CS Birina 2 i CS Birina 3
Obuhvaća dio planiranog sustava odvodnje Grada Ploča i njime se vrši prikupljanje i dispozicija otpadnih voda dijela naselja uz istočnu obalu jezera Birina.
Faza 4
Podsliv CS Stablina 1, CS Stablina 2 i CS Stablina 3
Obuhvaća projektno rješenje kanalske mreže navedenog podsliva kojom se prikupljaju otpadne vode naselja Stablina smještenog na istočnom dijelu Grada Ploča re vrši transport cjelokupnih otpadnih voda istočnog dijela aglomeracije, s naseljima Ceveljušom, Šarić Strugom i Rogotinom.
Faza 5
Podsliv CS Sladinac, Portina 1 i Portina 2
Obuhvaća projektno rješenje kanalske mreže navedenog podsliva kojom se prikupljaju otpadne vode naselja Baćine smještenog sjeverozapadno od Grada Ploča i dijela Grada Ploča.
Faza 6
Podsliv CS Bara, CS Šipak i CS Prnjare
Obuhvaća projektno rješenje kanalske mreže navedenog podsliva kojom se prikupljaju otpadne vode naselja Baćina smještenog sjeverozapadno od Grada Ploča, kao i dovodni kolektor koji otpadne vode iz Peračkog Blata transportira preko Baćina dalje prema UPOV-u.
Faza 7
Podsliv CS Viranj i CS Podgora
Obuhvaća dio planiranog sustava odvodnje naselja Peračkog Blata i njime se vrši prikupljanje i dispozicija otpadnih voda.
Faza 8
Podsliv CS Čeveljuša i CS Čeveljuša 2
Obuhvaća projektno rješenje kanalske mreže navedenog podsliva kojom se prikupljaju otpadne vode područja Ceveljuša smještenog na istočnom dijelu Grada Ploča.
Faza 9
Podsliv CS Mostine, CS Rogotin 3 i CS Markote
Obuhvaća projektno rješenje kanalske mreže navedenog podsliva kojom se prikupljaju otpadne vode dijela naselja uz istočnu granicu aglomeracije. Podslivom su obuhvaćeni dijelovi naselja Rogotina i Šarić Strugu smješteni uz obale Crne rijeke.
Faza 10
Podsliv CS Rogorin 1 i CS Rogotin 2
Obuhvaća dio planiranog sustava odvodnje Grada Ploča i njime se vrši prikupljanje i dispozicija otpadnih voda dijela naselja Rogotina uz istočnu obalu jezera Vlaška.
Faza 11
Podsliv CS Šarić Struga
Obuhvaća dio planiranog sustava odvodnje Grada Ploča i njime se vrši prikupljanje i dispozicija otpadnih voda naselja Sarić Struge.
UPOV i podmorski ispust
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i podmorski ispus
Lokacija predmetnog zahvata u cijelosti je smještena unutar prostora Luke Ploče. Pročišćavanje otpadnih voda podrazumijeva mehanički uređaj opterećenja 8.700 ES s dugim podmorskim ispustom (kopneni je dio ispusta 800 m, a podmorski 1.800 m). Lokacija difuzora udaljena je oko 1.500 m od najbliže obale na dubini mora oko 27 m.

*Redni broj faze ne mora nužno odgovarati redoslijedu izvođenja radova.

Postupci javne nabave za aglomeraciju Ploče bez korekcija

U skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova – „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“, korisnik bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova Izvor Ploče d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju dostavio je na „ex post“ kontrolu Posredničkom tijelu razine 2. slijedeće postupke nabave i ugovore:

  1. Usluge nadzora radova u okviru projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“
  2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta aglomeracije Ploče
  3. Usluge provedbe mjera informiranja javnosti i vidljivosti projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“
  4. Usluge upravljanja projektom „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“
  5. Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacija dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče

Provjera svih postupaka obavljena je temeljem sve dostavljene dokumentacije od korisnika – Izvor Ploče d.o.o. i kontrolne liste iz Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP) 2014-2020, v.7.0, uzimajući u obzir Pravilo broj 5. ZNP-a 2014-2020, v.5.1, Prilog 17 „Pravila o financijskim korekcijama“.

Svih pet postupaka javne nabave i ugovora ocijenjeni su kao prihvatljivi, bez financijskih korekcija.

Financijske korekcija je instrument kojim se, nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio prijavitelj i/ili partner prijavitelja, odnosno korisnik i/ili partner korisnika bespovratnih sredstava, umanjuju bespovratna sredstva iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ili nalaže povrat cijelog ili dijela financiranja isplaćenog korisniku.

Financijske korekcije kreću se od 5% do 100% pa ne treba posebno naglašavati što bi i najmanja korekcija od 5% na ukupnu vrijednost ovih pet ugovora (215.697.768 kuna) značila za Izvor Ploče d.o.o. i proračun Grada Ploča. Sa zadovoljstvom ističemo da su svi postupci javne nabave, koji su rezultirali sklapanjem ugovora, ocijenjeni kao prihvatljivi, bez ikakvih korekcija.

Ploče i okolna naselja dobivaju novu modernu infrastrukturu

Predstavljanje projekta Izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče

Projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče predstavljen je danas ključnim dionicima, građanima i predstavnicima medija. Riječ je o projektu izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda razdjelnog tipa u naseljima Pločama, Baćini, Peračkom Blatu, Rogotinu i Šarić Struzi, kojem je svrha ponajprije povećanje priključenosti stanovništva na javni sustav odvodnje i pročišćavanja. Time će se postići smanjenje onečišćenja vodotoka i podzemlja te poboljšanje kvalitete vodotoka nizvodnih korisnika, kao i očuvanje općih zdravstvenih uvjeta stanovništva te postizanje i održavanje dobrog stanja voda.

Unaprjeđenje vodno-komunalnog sustava

Modernizacija, unaprjeđenje i poboljšanje cjelokupnog sustava vodno-komunalne infrastrukture unaprijedit će život građana Ploča i osigurati infrastrukturu kakvu moderan i napredan grad zaslužuje. „Ovakvi su projekti nužni za podizanje kvalitete života stanovnika grada Ploča jer donose brojne pogodnosti te rješavaju značajna ekološka, okolišna, infrastrukturna i gospodarska pitanja, a sve to u visokom postotku sufinanciranja iz fondova Europske unije, što je uvijek za pohvalu. Ponosan sam na cijelu ekipu koja je uspješno provela dugotrajan, opsežan i zahtjevan proces prijave projekta za sredstva iz europskih fondova koji će našem gradu donijeti višestruke koristi. Adekvatna razina komunalne usluge nužna je za kvalitetan život, stoga je naš cilj da je ostvarimo u svim dijelovima Grada Ploča i vjerujem kako će upravo ovaj projekt ubrzati daljnju pozitivnu transformaciju našeg kraja, čineći ga još ugodnijim mjestom za život“, istaknuo je Mišo Krstičević, gradonačelnik Ploča.

Sufinanciranje iz fondova EU

Projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, a ukupna je vrijednost projekta 199.275.528,58 kuna bez PDV-a, od čega odobrena sredstva Europske unije iznose 137.594.215,63 kuna. Ostatak iznosa financiraju Izvor Ploče d.o.o., Grad Ploče, Hrvatske vode te Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Razdoblje je provedbe od 2017. do 2022. godine.

„Koristim ovu priliku da zahvalim svim zaposlenicima Izvora Ploče, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskim vodama te svim našim ostalim partnerima na velikom trudu koji su uložili u izradu prijavne dokumentacije i sve ostale aktivnosti u okviru pripreme i provedbe ovog projekta. Očuvanje i zaštita voda obveza su svih nas građana Ploča, a ovaj će nam projekt uvelike pomoći u daljnjem osiguravanju pouzdanosti vodoopskrbnog sustava te omogućiti zbrinjavanje otpadnih voda na adekvatniji i ekološki prihvatljiviji način. Osim okolišnih učinaka, važno je istaknuti i kako se ovakvim projektima smanjuju i gubici u vodoopskrbi, što je također važna stavka u održivom upravljanju sustavom“, poručio je Boris Palac, direktor poduzeća Izvor Ploče, korisnika projekta.

Projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče donosi konkretne pogodnosti za stanovnike Ploča i okolnih naselja te doprinosi boljoj kvaliteti površinskih voda, poboljšanju kakvoće vode za kupanje te ukidanju troškova održavanja septičkih jama. Osim toga, projektom se smanjuje emisija CO2 i doprinosi očuvanju ekosustava i biološke raznolikosti.

Predstavljanje projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče

Izvor-bistrine

Predstavljanje projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče održati će se u utorak 1. lipnja 2021. godine s početkom u 10:00 sati u Domu kulture Ploče.

 

Projekt podrazumijeva izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda razdjelnog tipa u naseljima Pločama, Baćini, Peračkom Blatu, Rogotinu i Šarić Struzi, a financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Ukupna je vrijednost projekta 199.275.528,58 kuna, od čega odobrena sredstva Europske unije iznose 137.594.215,63 kuna. Ostatak iznosa financiraju Izvor Ploče d.o.o., Grad Ploče, Hrvatske vode te Republika Hrvatska, a razdoblje provedbe je od 2017. do 2022. godine.

 

Događaj će se održati u skladu s trenutnim propisanim epidemiološkim mjerama uz ograničen broj sudionika, a ako dođe do promjena mjera i mogućnosti nazočnosti većeg broja sudionika, javnost ćemo o tome obavijestiti na mrežnoj stranici www.izvorbistrine.hr i društvenim mrežama projekta.

Kontakt

Izvor Ploče d.o.o.
Trg kralja Tomislava 16
20340 Ploče

Telefonski broj za informacije:

E-adresa za upite i informacije:

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr
Skip to content